سندبلاست

5556

 

از جمله های شیشه های تزئینی و یا ضد دید می باشد.

از انواع شیشه های فرایندی است که بعنوان مات کننده شیشه ها نیز معروف می باشد.

سند بلاست می تواند روی کل سطح و یا به صورت طرح دلخواه خریدار انجام شود. شیشه در دستگاه مخصوص سند بلاست توسط شنهای خاص تحت بمباران با شدت زیاد قرار گرفته و خطوط یکسان و میکروسکوپی برروی شیشه ها ایجاد کرده  که موجب مات شدن سطح دید شیشه می شود.

برای طرح های خاص نیاز به شابلن می باشد تا فقط محیط باز شابلن موثر از پاشیدن سند بلاست شود.