شیشه های ساختمانی

شیشه های بریده شده تک لایه که می تواند از نوع شیشه  4 یا 5یا 5/5یا 6  میلیمتر می باشد

 شیشه ها میتوانند بصورت ساده یارنگی و یا رفلکس رنگی باشد

توصیه میدارد با توجه به نمای ساختمان و همچنین شرایط محیطی نوع شیشه با مشاورت متخصص این شرکت تعیین گردد

مشاره متخصص مهسان پرشین جام برای پروژه های در حال ساخت و بازسازی  بصورت رایگان می باشد